Dành cho khách hàng

U_xơ_thần_kinh

BỆNH SARCOIDOSIS

10/04/2020

Là bệnh hệ thống, thương tổn không chỉ ở da mà có ở tất cả các cơ quan, phủ tạng.